item Items Mbela (1 - 20 / 32)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code

d

Arc musical 001_06

d

Arom, Simha   1990 CNRSMH_E_1990_014_001_001_06

d

Ngbaka. Chantefable “Si ma ti ngere kuka“ _48-01

d

Arom, Simha ; Dournon, Geneviève   1966 CNRSMH_I_1983_001_048_01

d

Chant avec arc musical mbèlà, àmé kóngó zókò _007_01

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_01

d

Chant avec arc musical mbèlà, àmé kóngó zókò _007_02

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_02

d

Chant avec arc musical mbèlà, mbólókó _007_03

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_03

d

Chant avec arc musical mbèlà, mbólókó _007_04

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_04

d

Chant avec arc musical mbèlà, bòzóbá _007_05

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_05

d

Chant avec arc musical mbèlà, bòzóbá _007_06

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_06

d

Chant avec arc musical mbèlà, kíngó kè ndé yà-nyàmà _007_07

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_07

d

Chant avec arc musical mbèlà, kíngó kè ndé yà-nyàmà _007_08

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_08

d

Chant avec arc musical mbèlà, dìtòlè ou mòsòmé _007_09

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_09

d

Chant avec arc musical mbèlà, dìtòlè ou mòsòmé _007_10

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_10

d

Chant avec arc musical mbèlà, ná sèsè èkátá dìngòndò _007_11

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_11

d

Chant avec arc musical mbèlà, ná sèsè èkátá dìngòndò _007_12

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_12

d

Chant avec arc musical mbèlà, màsèkà kùndúá bòdí _009_07

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_07

d

Chant avec arc musical mbèlà, ngòlìò _009_08

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_08

d

Chant avec arc musical mbèlà, ngòmbá _009_09

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_09

d

Chant avec arc musical mbèlà, bàngbàkò _009_10

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_10

d

Chant avec arc musical mbèlà, nyàmà téngúlá mòkúkà _009_17

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_17

d

Chant avec arc musical mbèlà, gàmbá _009_18

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_18