item Items Mbela (21 - 32 / 32)
 

Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code

d

Chant avec arc musical mbèlà, dìtòlè ou mòsòmé _007_10

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_10

d

Chant avec arc musical mbèlà, ná sèsè èkátá dìngòndò _007_11

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_11

d

Chant avec arc musical mbèlà, màsèkà kùndúá bòdí _009_07

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_07

d

Chant avec arc musical mbèlà, ngòlìò _009_08

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_08

d

Chant avec arc musical mbèlà, ngòmbá _009_09

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_09

d

Chant avec arc musical mbèlà, bàngbàkò _009_10

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_10

d

Chant avec arc musical mbèlà, nyàmà téngúlá mòkúkà _009_17

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_17

d

Chant avec arc musical mbèlà, gàmbá _009_18

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_18

d

Chant avec arc musical mbèlà, ìnzà yá ngòmbá=kúlúkúlú (faux départ) _009_19

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_19

d

Chant avec arc musical mbèlà, kúlúkúlú _009_20

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_009_20

d

Chant avec arc musical mbèlà, ná sèsè èkátá dìngòndò _007_12

d

Fürniss, Susanne   1994 CNRSMH_I_2016_014_007_12

d

Chant et arc musical

d

Bahuchet, Serge   1975 CNRSMH_I_2020_084_002_03